Financijski plan Društva Naša djeca Poreč

2019. godina

Prihvaćen na Skupštini 18. 12. 2018.

PRIHODI

članarine i članski doprinosi
276.350
Prihodi od imovine – prihodi od financijske imovine – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
50
Prihodi od donacija iz državnog proračuna
0
Prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave
99.400
Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
223.835
Prihodi od donacija građana i kućanstava, ostali prihodi od donacija
48.791
Prihodi iz EU fondova
28.907
UKUPNO
677.333

RASHODI

Rashodi za radnike
287.602
Materijalni rashodi
384.883
Rashodi za amortizaciju
1.600
Financijski rashodi
3.250
UKUPNO RASHODI
677.333