STATUT

DRUŠTVA NAŠA DJECA POREČ

STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014) i članka 34. dosadašnjeg Statuta Društva Naša djeca Poreč usvojenog 12. lipnja 2008. godine, Skupština DND-a je na sjednici održanoj 28. rujna 2015. godine u Poreču, u prostorijama DND-a, Trg kneza Branimira 2, donijela

STATUT
DRUŠTVA NAŠA DJECA POREČ

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, sjedište Udruge; teritorij djelovanja Udruge; zastupanje; znak Udruge i njegov izgled, izgled pečata i zastave Udruge; ciljevi Udruge; područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Društvo Naša djeca Poreč.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: DRUŠTVO NAŠA DJECA POREČ (u daljnjem tekstu Udruga).
Skraćeni naziv udruge glasi: DND.
Naziv udruge na talijanskom jeziku glasi: ASSOCIAZIONE I NOSTRI BAMBINI PARENZO.
Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: ASSOCIATION OUR CHILDREN POREČ.
Sjedište Udruge je u Poreču.
Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi skupština Udruge.

Članak 3.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, a kroz suradnju s drugim organizacijama i u inozemstvu.

Članak 4.

Osnovano 1996. Godine, Društvo Naša djeca Poreč je dragovoljna, edukativna i humanitarna organizacija civilnog društva u kojoj građani, roditelji, prijatelji djece i mladih promiču i vode akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece i mladih, provodi programe od opće koristi na temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u ovom Statutu.
Udruga se temelji na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik/ca i Podpredsjednik/ca. Upravni odbor može ovlastiti i nekoga od članova da zastupa Udrugu ako su predsjednik/ca i podpredsjenik/ca odsutni ili spriječeni.

Članak 6.

Udruga ima znak, zastavu i pečat.

Znak Udruge ima oblik kružnice u kojoj su grafički prikazane siluete dvoje djece u prvom planu i odrasle osobe iza njih. Uz gornji rub je upisan naziv Udruge na hrvatskom jeziku, Društvo Naša djeca, a uz donji rub Poreč.

Zastava udruge je plave boje, pravokutnog oblika, 150 x 80 cm, sa znakom DND u Sredini

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa znakom DND u sredini te upisanim nazivom i sjedištem na rubu kružnice.
Pečat čuva i ovlašten/a ga je koristiti Predsjednik/ca, Podpredsjednik/ca i Tajnik/ca Udruge.

Članak 7.

Radi boljeg povezivanja članstva i boljeg rada Udruga može osnivati podružnice, ogranke i druge oblike ostroja.
Podružnice i ogranci nisu pravne osobe.
Unutarnji ustrtojm badležnosti i ostala prava i obaveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica, koji mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupštinas Udruge.

Članak 8.

Udruga je članica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. Skupština Udruge bira predstavnika i zamjenika predstavnika Udruge u Skupštini Saveza, kao punopravnog člana s pravom glasa.
Kada Udruga i ostali DND-i na području Istarske županije cijene potrebnim, mogu formirati Županijski koordinacijski odbor, koji ima radno-savjetodavnu ulogu: poticanje i olakšavanje komuniciranja među DND-ima i razmjene informacija i iskustava, dogovaranje o zajedničkim akcijama i(li) aktivnostima te zajedničko pokretanje novih inicijativa u korist djece.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJNE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Ciljevi Udruge su:
– izvaninstitucionalnim obrazovanjem djece, mladih i odraslih promicati i štititi prava djeteta
– poticati i organizirati akcije i aktivnosti, odgojno-obrazovne sadržaje s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu na temelju interesa i želja djece
– organizirati akcije koje pomažu djeci, uključujući humanitarne akcije
– pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta
– uključivati volontere/ke u aktivnosti Udruge i promicati vrijednost volontiranja.

Članak 10.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:
Demokratska politička kultura
Socijalno poduzetništvo
Kultura i umjetnist
Ljudska prava
Međunarodna suradnja
Odgoj i obrazovanje
Socijalčna djelatnost
Sportska djelatnost
Tehnička kultura
Zaštita zdravlja
Zaštita okoliša i prirode
Članak 11.
Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:
Djeca, opća populacija
Mladi, opća populacija
Roditelji
Građani, opća populacija

Članak 12.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
Okupljanje i poticanje djece i mladih predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje njihovih stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti u slobodnom vremenu,
upoznavanje djece s pravima djeteta i putem Dječjih foruma iskazivanje dječjeg mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču u životu i razvoju lokalne i šire zajednice,
edukacija djece, mladih i odraslih o pravima djece na participaciju
zagovaranje i podizanje svijesti o važnosti Konvencije UN o pravima djeteta
zastupanje i promicanje aktivnog i etičnog sudjelovanja djece i mladih u svim aspektima provedbe i praćenja Konvenvcije UN o pravima djeteta, u skladu s člankom 12. Konvencije
promicanje društvene solidarnosti,
razvoj lokalne zajednice i civilnog društva,
izdavačka i proizvodna djelatnost u skladu sa Zakonom
organiziranje i izvedba priredaba, izložaba, susreta, smotri, savjetovanja i društvenih akcija kao što su Dječji tjedan, Dan obitelji, Majčin dan, Dan igara, Poruke djece odraslima, Za osmjeh djeteta u bolnici
organiziranje ljetovanja i zimovanja, putovanja i izleta i drugih oblika aktivnog odmora djece i mladih
prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći stradaloj i socijalno ugroženoj djeci i mladima
promicanje, izrada i plasman kvalitetnih dječjih knjiga, igračaka i drugih proizvoda
organiziranje dječje tombole i drugih igara na sreću, te obavljanje drugih djelatnosti sukladno posebnim propisima

Članak 13.

Udruga radi stjecanja vlastitih prihoda za razvoj djelatnosti i aktivnosti Udruge može obavljati i sljedeće gospodarske djelatnosti:

izrada i prodaja prigodnih čestitki i razglednica
izrada i prodaja ukrasnih i uporabnih predmeta od kartona, papira i drugih materijala
Prihod stečen gospodarskim djelatnostima ne može se isplaćivati članovima udruge ili trećim osobama, već je isključivi izvor za ostvarivanje i(li) unapređenje programskih aktivnosti Udruge.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 14.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
javnim priopćavanjem,
organiziranjem posebnih događanja,
na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 15.

U Udruzi postoje sljedeće kategorije članova:
Redovni članovi,
Prijatelji udruge/ Podupirući članovi
Nominalni članovi
Počasni članovi

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba sa koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava pristupnicu i podnosi je Upravnom odboru, koji na prvoj narednoj sjednici odlučuje o prijemu u članstvo.
Članom Udruge postaje se danom donošenja odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo, a s tim danom se člana i upisuje u popis članova Udruge.

Članak 16.

Redovnim članom može postati svaka pravna, odnosno punoljetna fizička, poslovno sposobna osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1., članka 15. Statuta i koja uplati godišnji iznos članarine najkasnije 15 dana prije datuma održavanja Skupštine Udruge,

Svi redovni članovi Udruge imaju sljedeća prava:
aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,
biti informirani o aktivnostima Udruge,
aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike,
imati uvid u sve dokumente i odluke tijela Udruge,
predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge,
doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge sukladno svojim mogućnostima,
birati i biti biran u tijela Udruge.

Svi redovni članovi Udruge imaju sljedeće obveze:
poštivati zakone i druge propise Republike Hrvatske, Statut Udruge odluke tijela Udruge,
dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Udruge,
plaćati članarinu
sudjelovati u radu tijela Udruge kojih su članovi,
poštivati i štititi ugled i interese Udruge.

Članak 17.

Prijateljem udruge/podupirućim članom/icom postaje svaka pravna, odnosno punoljetna fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1., članka 15. Statuta, osim osoba koje svojim psihofizičkim stanjem, socijalnim ili drugim statusom ispunjavaju uvjete postati nominalnim članom.
Podupirući članovi imaju pravo:
sudjelovati u aktivnostima Udruge prema svojim mogućnostima,
biti informirani o aktivnostima Udruge,
iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike te
predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge.

Članak 18.

Nominalnim članom/icom može postati svako dijete do navršene 18 godine. U ime maloljetnih članova, pristupnicu udruzi potpisuje samo zakonski zastupnik (roditelj/skrbnik) ukoliko član do dana podnošenja pristupnice nije navršio 14 godina života, odnosno zakonski zastupnik i član ukoliko je član u dobi od navršenih 14 do punoljetnosti.
Nominalni članovi imaju pravo:
sudjelovati u aktivnostima Udruge prema svojim mogućnostima,
biti informirani o radu udruge,
iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike te
predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge.

Članak 19.

Počasni članovi/ice su osobe koje imaju osobite zasluge za razvoj i rad DND-a, a o proglašenju počasnog/e člana/ice odluku donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 20.

Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine donosi Skupština Udruge.

Članak 21.

Udruga vodi popis svojih članova.
Popis članova vodi se elektronički, po kategorijama članstva i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu uplate članarine te datumu prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Popis članova može se voditi i u knjizi članova.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik/ca Udruge.

Članak 22.

Članstvo u udruzi prestaje:
prestankom postojanja Udruge,
istupanjem, danom podnošenja pismene izjave o istupanju iz članstva Upravnom odboru Udruge,
isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, počinjene materijalne štete Udruzi ili narušavanjem ugleda Udruge
smrću člana.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruge najkasnije 15 dana od primitka odluke, a Skupština odlučuje o žalbi na svojoj prvoj sjednici.
Odluka Skupštine je konačna.

 

Stegovna odgovornost članova

Članak 23.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
kršenje zakonskih i drugih obaveza povezanih s djelovanjwm Udruge,
nepoštivanje odredbi Statuta,
nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge,
neizvršavanje preuzetih obveza,
nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi,
nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge,
narušavanje ugleda Udruge.

Članak 24.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Udruge.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena, ili
2. isključenje iz Udruge.

Članak 25.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 26.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 27.
Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 28.
Tijela Udruge su:
1. Skupština Udruge
2. Predsjednik/ca Udruge
3. Podpredsjednik/ca Udruge
4. Upravni odbor Udruge
5. Tajnik/ca Udruge
Skupština

Članak 29.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi članovi/ce Udruge. Pravovaljane odluke donose redovni članovi Udruge.
Članak 30.
Skupština može biti redovita, izborna, izvanredna i svečana.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Članak 31.
Skupštinu saziva i vodi predsjednik/ca Udruge.
U slučaju njegove/njene spriječenosti Skupštinu saziva i vodi Podpredsjenik/ca Udruge.
Skupština se saziva najmanje 10 dana prije održavanja pisanim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge preporučenom poštom.
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, materijale na temelju kojih se donose odluke, dan i mjesto održavanja sjednice.
Članak 32.
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik/ca na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge, koji se šalje Predsjedniku/ci na adresu ureda Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik/ca ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je Tajnik/ca ili predlagatelji/ce.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 33.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine će sazvati zadnje upisana osoba za zastupanje Udruge u Registru udruga Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana isteka mandata tijela, a u slučaju da ni takav način sazivanja nije moguć, sjednica će se sazvati po proceduri sazivanja izvanredne skupštine, na zahtjev 1/3 redovnih članova Udruge, po proceduri definiranoj prethodnim člankom.

Članak 34.
Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovnih članova/ica Udruge iz članka 17.
Skupština donosi odluke većinom glasova (50% +1) prisutnih redovnih članova/ica, ako Statutom nije određeno drtugačije.
Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom redovnih članova/ica Udruge.
Glasanje na Skupštini je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Skupština može biti održana i elektronskim putem, na način da se članovima dostave prijedlozi svih materijala o kojima Skupština mora odlučiti, a temeljem kojih će svaki član elektronskom poštom Predsjedniku/ci dostaviti svoj stav o predloženim materijalima i izjasniti se o glasanju o predloženim materijalima. Dokazi o glasanju (ispis elektronskih pisama s vidljivim datumom i satom) čuva se u arhivi udruge, kao prilog usvojenim materijalima.

Članak 35.
Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:
iz svojih redova bira i razrješava predsjenika/cu Udruge, podpredsjednika/cu Udruge i članove/ice Upravnog odbora Udruge
usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
bira i razrješava likvidatora Udruge,
bira i razrjeršava predstavnika/cu i zamjenika/cu predstavnika Udruge u Skupštini Saveza
odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
usvaja godišnje financijsko izvješće,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
donosi odluku o statusnim promjenama,
utvrđuje visinu godišnje članarine,
ustanovljuje i dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade članovima/icama Udruge, suradnicima/ama i volonterima/kama,
odlučuje o žalbama članova/ica u drugom stupnju
odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
Upravni odbor

Članak 36.
Upravni odbor Udruge sastoji se od Predsjendnika/ce i Podpredsjenika/ce Udruge te 5 članova/ica.
Skupština bira predsjednika/cu i podpredsjenika/cu Udruge i članove Upravnog odbora na mandat od 4 godine.
Predsjenik/ca, podpredsjenik/ca i članovi/ice Upravnog odbora mogu biti birani u više uzastupnih mandata.

Članak 37.
Upravni odbor Udruge ima sljedeća prava i obveze:
nadzire provođenje odluke Skupštine,
predlaže izmjene i dopune statuta Udruge
predlaže Skupštini projekte i programe Udruge
predlaže Skupštini financijski plan i plana rada Udruge,
nadzire provedbu financijkog i plana rada Udruge
imenuje Tajnika/cu udruge
planira i razrađuje programske zadatke Udruge
donosi Odluku o cjenama za usluge koje Udruga obavlja u okviru gospodarskih djelatnosti te Odluku o visini učešća roditelja u plaćanju radionica,
predlaže Skupštini kratkoročne, starteške i operativne planove Udruge
imenuje predsjednike/ce programskih odbora i povjerenike/ce ogranaka Udruge
obavlja i druge poslove definirane odredbama ovog Statuta
utvrđuje broj redovnih članova Udruge za tekuću godinu

Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.
Predsjednik/ca Udruge

Članak 38.
Predsjednik/ca Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.
Predsjednik/ca Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.
Predsjednik/ca Udruge ujedno je i predsjednik/ca Upravnog odbora Udruge.
Članak 39.
Predsjednika/cu Udruge bira Skupština, s liste kandidata/kinja koju utvrđuje Upravn odbor, na mandat od četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana.
Za svoj rad Predsjednik/ca Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 40.
Predsjedniku/ci Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran/a:
na vlastiti zahtjev,
u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci
opozivom.

Članak 41.
Do opoziva Predsjednika/ce Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 24. ovog Statuta.
Postupak za opoziv Predsjednika/ce Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika/ce Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine, koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik/ca Udruge bit će opozvan/a ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom redovnih članova/ica Udruge.

Članak 42.
U slučaju prestanka mandata Predsjednika/ce Udruge prije isteka vremena na koje je biran/a provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
U slučaju opoziva Predsjednika/ce Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan/a bira se novi/a Predsjednik/ca Udruge za preostali dio mandata.
Članak 43.
Predsjednik/ca Udruge ima sljedeća prava i obveze:
odgovara za zakonitost rada Udruge,
potpisuje dokumente, odluke, opće akte i službena pisama Udruge
vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
odgovoran/odgovorna je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 44.
Podpredsjenik/ca Udruge zamjenjuje Predsjenika/cu u svim poslovima u njegovoj/njenoj odsutnosti ili spriječenosti.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika/ce Udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na Podpredsjednika/cu Udruge.

Tajnik/ca Udruge

Članak 45.
Tajnik/ca Udruge može posao obavljati volonterski ili na temelju ugovora o radu.
Tajnika/cu Udruge imenuje Upravni odbor iz redova članova Udruge ili na temelju javnog natječaja.
Tajnik/ca Udruge ima sljedeće obaveze:
vodi brigu o dnevnim financijama Udruge
vodi brigu o provođenju odluka tijela Udruge vezanih za plan rada
oabavlja ili raspoređuje posao u uredu Udruge
vodi popis članstva,
vodi zapisnike sa sjednica tijela Udruge
vodi brigu o informiranju članstva
dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
priprema Upravnom odboru informacije o projektima u kojima bi Udruga trebala sudjelovati i realizirati ih,
priprema Upravnom odboru informacije za donošenje Odluke o cjenama za usluge koje Udruga nudi u okviru gospodarskih djelatnosti te Odluke o visini učešća roditelja u plaćanju radionica,
priprema Upravnom odboru materijala ne temelju kojih Skupštini daje prijedlog plana rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
priprema materijale nužne za izradu prijedloga izmjena i dopuna statuta,
organizira i sudjeluje u provedbi raznih akcija i aktivnosti udruge
animira volontere za rad u Udruzi i brine o njihovom napredovanju
obavlja druge poslove određene ovim Statutom koje mu/joj povjeri Predsjednik/ca.

Za svoj rad Tajnik/ca Udruge je odgovoran/na je Predsjedniku/ci i Upravnom odboru Udruge.
Druga tijela udruge

Članak 46.
Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.
Odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjednika/ce.
U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 47.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.
Članak 48.
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 49.
Udruga prestaje postojati:
odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge
odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom redovnih članova Udruge.

Članak 50.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

Likvidator udruge

Članak 51.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koja zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Članak 52.
Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 53.
Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 54.
Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 55.
U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
Članak 56.
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Upravni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.
Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 58.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova/ica Udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku/ci koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan/a uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 59.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge daje tijelo koje je akt i donijelo.
Članak 60.
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština.
Članak 61.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Udruge donijet 12. lipnja 2008. godine.

Predsjednica Udruge
Sonja Kotur Lovreković